Türkiye'yi Tanıyalım

 

TÜRKİYE'Yİ TANIYALIM

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Aşağıdaki soruları cevaplandırınız.

1. Sanayi ve hizmet sektörü ülkemizin en fazla nerelerinde gelişmiştir? Bunun sebepleri nelerdir?

Sanayi ve hizmet sektörü genelde batı bölgelerimizde gelişmiştir. Bunda;

  •  İklim ve yer şekillerinin elverişli olması,

  • Ulaşımın gelişmiş olması 

  • Sermaye birikiminin fazla olması

  • Verimli tarım alanlarının geniş alan kaplaması etkili olmuştur.

2. Ülkemizdeki ekonomik faaliyetlerin sektörel dağılımı ile yüzey şekilleri arasında nasıl bir ilişki vardır?

Ülkemiz arazilerinin büyük bir kısmının dağlık ve engebeli olması tarım, sanayi, ulaşım başta olmak üzere birçok ekonomik faaliyeti olumsuz yönde etkilemiştir. Buralarda yapılan ekonomik faaliyetlerde giderler artmakta ve verimlilik düşmektedir. Yükselti ve engebenin az olduğu yerler ekonomik faaliyetleri olumlu yönde etkilemiştir. Kıyı ovaları ile yükseltinin 500 m’den az olduğu ovalarda çok çeşitli tarım ürünleri yetiştirilmekte ve yüksek verim elde edilmektedir. Ham maddesi tarıma dayanan sanayi kolları bu alanlarda yoğunlaşmıştır.

3. Ekonomi politikaları kalkınmayı nasıl etkiler?

Ekonomi politikaları ile doğal ve beşerî kaynaklar en iyi şekilde kullanılarak istikrarlı ve dengeli kalkınma sağlanır.

4. Teşvik politikalarının olumlu ve olumsuz yönleri nelerdir? Teşvik politikalarında başarıya ulaşabilmek için nelere dikkat edilmelidir?

Teşvik politikaları ile az gelişmiş yerlerin kalkınması sağlanır. Bölgeler ve yöreler arasındaki gelişmişlik farkı azalacağından göç olayları azalır. 

Teşvik kapsamında olmayan yerlerdeki sanayi kollarının rekabet gücünün azalması olumsuz yönünü oluşturur.

Teşvik politikalarının başarıya ulaşması için iyi bir planlama yapılmalıdır.

5. Ülkemizdeki ekonomik faaliyetler üzerinde en fazla etkili olan faktör nedir? Neden?

Ülkemizdeki ekonomik faaliyetler üzerinde en fazla yer şekilleri etkilidir. Çünkü yer şekilleri arazi kullanım şartlarında, nüfusun dağılışında, yerleşme özelliklerinde , iklim şartlarında ve ulaşımda etkilidir. bunlar da ekonomik faaliyetler üzerinde etkili olmaktadır.

6. Yurdumuzda deprem afetinin çok sık yaşanmasının nedenleri nelerdir?

Alp-Himalaya kıvrım kuşağı üzerinde yer alması ve yer kabuğunun en hareketli (Arabistan, Afrika ve Avrasya) levhaları arasında bulunmasıdır.

7. Yurdumuzda heyelan olaylarının görüldüğü yerler nereleridir? Bu yerlerin ortak özellikleri nelerdir?

Yurdumuzda heyelanlar eğimin ve yağışın fazla olduğu killi arazilerde fazla görülür. en fazla Doğu Karadeniz Bölümünde görülür.

8. Ülkemizde Muğla, Antalya ve İzmir'de çok sayıda orman yangını çıkmasının nedenleri nelerdir?

Yaz kuraklığının fazla olması

Turizm bölgeleri olduğundan ihmal , dikkatsizlik sonucu da yangınlar çıkmaktadır.

9. Ekonomik planlama yapılırken hangi tip bölgelerin özellikleri daha çok dikkate alınır? Neden ?

Ekonomik açıdan yeterince gelişememiş bölgelerin özellikleri dikkate alınır. Bölgesel kalkınma projeleri için önemlidir.

10. Türkiye'de coğrafi bölgelerin oluşturulmasında denizlerin hangi etkileri ve özellikleri dikkate alınmalıdır?

İklim, bitki örtüsü , nüfusun dağılışı ve ekonomik faaliyetlere olan etkileri dikkate alınmalıdır.

Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplandırınız.

1. Anadolu'nun bir medeniyet merkezi olmasında aşağıdakilerden hangisi en az etkili olmuştur?

A) Yeryüzü şekilleri

B) İklim

C) Komşu medeniyetler

D) Bitki örtüsü

E) Yer altı zenginlikleri

 CEVAP D

2. Türkiye'de bölgeler ayrılırken aşağıdakilerden hangisi dikkate alınmaz?

A) Yüzey şekilleri

B) Okyanus akıntıları

C) İklim

D) Ekonomik etkinlikler

E)Komşu denizler

 CEVAP B

3. Aşağıdakilerin hangisi Türkiye'deki dağlık veengebeli bölgelere örnektir?

A) Konya ve çevresi

B) Artvin ve çevresi

C) Adana ve çevresi

D) Tekirdağ ve çevresi

E) Şanlıurfa ve çevresi

 CEVAP B

4.Aşağıdaki bölge tiplerinden hangisi Türkiye'debulunmaz?

A) Ovalık bölge

B) Ormanlık bölge

C) Maki bitki türü bölgesi

D) Sanayi bölgesi

E) Buzulların şekillendirdiği bölge

 CEVAP E

5. Zeytin, muz, çay gibi ürünler yeryüzünün belli bölgelerinde yetiştirilmektedir. Bu bitkilerin Türkiye'de yetiştirilebilmesi aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?

A) Dış ticaret talebi ile

B) Kullanılan tarım yöntemiyle

C) Türkiye'deki iklim çeşitliliği ile

D) Sulama imkânlarının gelişmesi ile

E) Ortamla yükseltisinin fazla olması ile

 CEVAP C

6. Türkiye'de tarımsal verimi arttırmak için modern tarım (intansif) uygulamalarına ağırlık vermek gerekmektedir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu durumu gerçekleştirmek için yapılacak çalışmalardan biri değildir?

A) Çiftçi sayısını arttırmak

B) Sulamayı yaygınlaştırmak

C) Gübrelemeyi yaygınlaştırmak

D) Tarımda makineleşmeyi yaygınlaştırmak

E) Tohum ıslah çalışmalarına ağırlık vermek

 CEVAP A

7. Türkiye'de sanayileşme ile birlikte aşağıdakilerden hangisi görülmez?

A) Ham madde ithalatının artması

B) Enerji tüketiminin artması

C) Ham madde ihracatının artması

D) Ulaşım olanaklarının iyileşmesi

E) İş olanaklarının artması

 CEVAP C

8. Ülkemizin her bölgesinde rezervi olan bir madendir. Metal sanayisinin ham maddesi durumundadır. Yılda yaklaşık beş milyon ton üretim gerçekleştirilmektedir. Divriği ve Kangal (Sivas), Hekimhan ve Hasançelebi (Malatya) çıkarıldığı yerlere örnektir. Yukarıda anlatılan maden aşağıdakilerden hangisidir?

A) Demir

B) Bakır

C) Krom

D) Bor

E) Petrol

 CEVAP A

9. Rezerv bakımından dünyada birinci olduğumuz maden aşağıdakilerden hangisidir?

A) Demir

B) Bakır

C) Krom

D) Bor

E) Petrol

 CEVAP D

10. Aşağıdaki doğal afetlerden hangisinin oluşum kökeni diğerlerinden farklıdır?

A) Sel 

B) Taşkın

 C) Deprem

D) Dolu 

E) Çığ

 CEVAP C

11. Aşağıdaki doğal afetlerden hangisinin oluşumunda insanın etkisi vardır?

A) Volkanizma 

B) Fırtına 

C) Dolu

D) Sel 

E) Hortum

 CEVAP D

12. Aşağıda verilen doğal afetlerden hangisi yurdumuzdagörülmez?

A) Kasırga 

B) Heyelan 

C) Taşkın

D) Deprem 

E) Çığ

 CEVAP A

13.Aşağıdaki şehirlerin hangisinde çığ riski çok yüksektir?

A) Aydın 

B) Konya 

C) İstanbul

D) Şanlıurfa 

E) Tunceli

 CEVAP E

14. Aşağıdakilerden hangisi sanayi tesisinin kurulması için gerekli olan koşullardan değildir?

A) Ham madde 

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !